Palliativt Frivilligt Netværk markerer sit 10 års jubilæum med efterfølgende generalforsamling jf. vedtægternes § 4
Tirsdag den 25. april 2023
Fabrikkens mødelokale 7, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

Kl. 18:00 Et par stykker smørrebrød, øl og vand

Kl. 19:00 Indlæg: ”Værdighed ved livets afslutning” v/Jakob Birkler, ph.d., filosof, forfatter, debattør og foredragsholder – har været medlem af Det Etiske Råd siden 2010 samt været formand for rådet fra 2011 til 2016

Kl. 20:00 Kaffe og generalforsamling

Arrangementet er gratis i anledning af 10 års jubilæet.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig senest 18. april på tlf. 4019 8707
eller på mail: inge.margrethe.hansen@rsyd.dk.

Gæster. Med det formål at øge kendskabet til Palliativt Frivilligt Netværk ser vi gerne, at du medtager og tilmelder gæster til aftenens arrangement.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Forelæggelse af formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
 5. Forelæggelse af revideret og underskrevet regnskab for 2022 til godkendelse (se links herunder).
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget herunder kontingent.
  Se link til budget for 2023 herunder. Budgettet forudsætter et kontingent for 2023 på 200 kr. pr. personligt medlem, 300 kr. for par-medlemmer og 3.000 kr. pr. firmamedlem.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne § 4, stk. 5 være fremsendt via mail til formanden (herdishanghoi@gmail.com), senest 3 uger før generalforsamlingen.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Jørn Kaltoft Nielsen, Sven Thaisen og Torben Jakobsen.
  Jørn Kaltoft Nielsen, Sven Thaisen stiller sig til rådighed for genvalg.
  Torben Jakobsen ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslår bestyrelsen udvidet fra 5 til 6 medlemmer.
  Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Birgit Jelstrup (valgt for 2 år) og Ulla Foged Lund (valgt for 1 år)
  Forslag til bestyrelseskandidater modtages gerne.
 9. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor, Henrik Welinder (Revisionsfirmaet Beierholm).
 10. Eventuelt.

Bilag