VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Palliativt Frivilligt Netværk (Foreningen PFN), CVR.NR 34 78 68 95
Stk. 2 Foreningen har hjemsted på Fyn og de fynske øer.

§ 2 Formål
Stk. 1 Foreningen har til formål at forbedre livskvaliteten gennem en helhedsorienteret og kombineret faglig og palliativ frivillig indsats i eget hjem hos uhelbredeligt syge og deres pårørende på Fyn og de fynske øer. Formålet søges fremmet ved at tilbyde en palliativ frivillig indsats i et samspil med Palliativt Team Fyn. De frivilliges kerneydelse er primært tid og nærvær.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer er enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag.

Stk. 2 Ethvert medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget på generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt og skal godkendes på den nærmeste gældende generalforsamling.

Stk. 3 Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves en gang årligt efter den ordinære generalforsamling. Ved manglende indbetaling af kontingent ophører medlemskabet.

Stk. 4 Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen skal have forskellige medlemskategorier med en kontingentsats pr. medlemskategori.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest 15. maj som fysisk møde eller som et digitalt møde. Indkaldelse sker skriftligt via mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3 Alle medlemmer, der betaler kontingent er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Forelæggelse af formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6. Forelæggelse og godkendelse af budget herunder kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt via mail til formanden, og være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, og træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 6 Foreningens ledelse
Stk. 1 Foreningens ledelse udgøres af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsfordeling. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt via mail med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som godkendes af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 4 Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens koordinator. Koordinatoren sørger for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet og er ansvarlig for foreningens udvikling og samspil med Palliativt Frivilligt Netværk og Palliativt Team Fyn. Koordinatoren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5 Bestyrelsen kan vælge én eller flere tilforordnede til at varetage specielle opgaver for bestyrelsen.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3 Bestyrelsen kan tildele et bestyrelsesmedlem, koordinatoren eller foreningens revisor kompetence til at føre foreningens regnskab og medlemsregister.

Stk. 4 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 8 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilbagebetales til foreningens ansøgte fonde. Evt. overskud tilgår ligeligt den frivillige indsats på de fynske hospicer.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 2022

Formand
Herdis Hanghøj

Næstformand
Jørn Kaltoft Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Poul Foss Michelsen

Sekretær
Sven Thaisen

Bestyrelsesmedlem
Torben Jakobsen